Paneli “Kultura, hapësira jonë e përbashkët pa kufi. Arti dhe kultura, pasaporta jonë”

Paneli “Kultura, hapësira jonë e përbashkët pa kufi. Arti dhe kultura, pasaporta jonë”, i organizuar nga Ministria e Kulturës, morën pjesë artistë dhe përfaqësues të artit e kulturës shqiptare jashtë vendit të cilët diskutuan rreth rolit të kulturës dhe domosdoshmërisë së mbrojtjes së trashëgimisë kulturore kombëtare për ta përcjellë atë tek brezat e ardhshëm.

Në përfundim të këtij paneli u dakordsua që duhet të vazhdojë komunikimi midis Këshillit të Diasporës dhe strukturave përkatëse qeveritare (Ministria e Kulturës) në mënyrë të vazhdueshme. Gjithashtu, nga ky panel doli si konkluzion nevoja për të mbështetur dhe promovuar artistët shqiptar kudo që ndodhën për zhvillimin e evenimenteve të natyrës kulturore kombëtare dhe jo vetëm. Në këtë nisëm, përfaqësitë shqiptare në botë do të kenë një rol shumë të rëndësishëm si urë lidhëse për bashkëpunimin midis shtetit shqiptar dhe Diasporës dhe do të kontribuojnë në zhvillimin e këtyre eventeve si dhe promovimit të tyre në vendet ku zhvillohen. Në këtë linjë krijimi i një Kalendari të Njësuar të Aktiviteteve Kulturore të Diasporës do i shërbente këtij qëllimi.

Konkluzione në fushën e Kulturës:

– Trashëgimia kulturore është një potencial i jashtëzakonshëm zhvillimi ekonomik që shqiptarët kudo që janë duhet ta promovojnë;

– Nevoja për disa marrëveshje kulturore, që ndihmojnë artistët dhe komunitetin shqiptar të kenë më shumë lidhje me kulturën e ‘rrënjëve’ dhe përfaqësimin ndërkombëtar

– Angazhimi i Diasporës që të shfrytëzojë të gjitha mundësitë, burimet e mjetet, për të forcuar shpalosjen e vlerave tona kulturore nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme, periodike, të bashkërenduara, në mënyrë të veçantë në bashkëpunim me përfaqësitë diplomatike, për të mbështetur dhe plotësuar përpjekjet e Qeverisë në të mirë të mbrojtjes dhe ruajtjes së kulturës e trashëgimisë kulturore shqiptare.

Paneli “Turizmi shqiptar, realiteti dhe perspektiva”

Paneli “Turizmi shqiptar, realiteti dhe perspektiva” pasqyroi kontributin ekonomik që turizmi sjell në shoqërinë Shqiptare si edhe mbi rolin që mund të luajë Diaspora në zhvillimin e turizmit në Shqipëri dhe mundësitë e bashkëpunimit mes Diasporës dhe qeverisë.

Nga diskutimi u theksua nevoja për angazhimin e Diasporës në projekte konkrete turistike, bashkëpunimi midis autoriteteve shqiptare dhe komuniteteve shqiptare për promovimin e informacioneve turistike mbi Shqipërinë dhë përfshirjen e turizmit si pjesë të diplomacisë shtetërore në të gjithë përfaqësitë nëpër botë. Gjithashtu, në përfundim të këtij paneli i konstatua nevoja për rritjen e cilësë së shërbimeve turistike dhe rritjes së konkurencës me vendet e rajonit.

Konkluzione në fushën e Turizmit:

– Diaspora mund të kontribuojë për turizmin në vend me projekte e angazhime konkrete, nëpërmjet bashkëpunimit me grupe të caktuara të Diasporës, sidomos me rininë dhe studentët, që mund të sjellin eksperiencën e tyre me projekte konkrete.

– Përmirësimi i elementëve të turizmit, si çështja e transportit të turistëve, përmirësimi i infrastrukturës, apo përdorimi i ICT në vitalizimin e muzeve.

– Rritja e bashkëpunimit përsa i përket furnizimit me informacion specifik për Shqipërinë, në mënyrë që Diaspora të promovojë imazhin e Shqipërisë në botë.

– Ngritja e një njesie turistike pranë çdo përfaqësie diplomatike, e cila do të furnizojë me informacionin e nevojshëm për promovimin e vendit.

Paneli “Zhvillimi ekonomik në Atdhe dhe roli i Diasporës”

Paneli “Zhvillimi ekonomik në Atdhe dhe roli i Diasporës” synonte të sillte në vëmendje rolin që Diaspora mund të luajë në zhvillimin ekonomik të vendit. Duke shfrytëzuar kështu faktin që rreth 1/3 e popullsisë ka emigruar dhe se Shqipëria nuk mund të qendrojë pa nxitur dhe stimuluar potencialin e madh kapital dhe njerëzor që ndodhet jashtë kufijve të vendit në mënyrë që të rrisë angazhimin e tyre në zhvillimin ekonomiko-social të vendit përtej kontributit klasik nëpërmjet remitancave.

Në përfundim të këtij paneli u konstatua synimi për të investuar në projekte konkrete në fusha të ndryshme ekonomike në Shqipëri nga ana e Diasporës shqiptare, më anë të lehtësimeve në drejtim të tyre dhe në bashkëpunim institucional dhe me vendet ku jetojnë. Gjithashtu, u theksua krijimi i një platforme njerëzore në Diasporë që do të shërbejë si urë lidhëse për zhvillimin e investimeve konkrete në bashkëpunim me komunitetet shqiptare.

Konkluzionet në fushën ekonomike

– Interesi për të investuar në Zonën Ekonomike të Spitallës;Krijimi i një fondi Investimi;Krijimi i një linje banke “Diaspora Shqiptare”;
– Nxitje dhe promovim i tregtisë dhe produkteve shqiptare;
– Kapitali njerëzor i diasporës “know-how” të evidentohet me krijimin e një banke të dhënash të ekspertëve dhe specialistëve sipas fushave;
– Programe incentivuese për krijimin e lehtësirave për investimet nga diaspora;
– Ftesë për krijimin e një zone ekonomike në Kashar – propozim i Kryetarit të Bashkisë së Tiranës;
– Hapja e zyrave ekonomike në vendet ku ka prani të konsiderueshme të Diasporës dhe Ministria e Zhvillimit Ekonomik të sigurojë informacion për këto zyra;
– Nevoja për krijimin e lidhjeve me universitetet shqiptare dhe profesorëve të Diasporës që të shërbejnë si ura lidhëse dhe për projekte të përbashkëta;
– Të hartohet një program/platformë konkrete për investimet e mundshme nga Diaspora;
– Krijimi i një komunikimi efektiv dhe të sofistikuar me Diasporën;
– Roli i Diasporës – shumë i rëndësishëm për forcimin e besueshmërisë së investitorëve të huaj;
– Krijimi i një rrjeti të sipërmarrësve të Diasporës dhe përfshirja e tyre në nivel më të gjerë;