Qendra e Botimeve për Diasporën


Misioni i Qendrës së Botimeve për Diasporën është që nëpërmjet botimit të teksteve shkollore, teksteve të tjera dhe burimeve digjitale të përkrahë zhvillimin dhe ruajtjen e identitetit kombëtar përmes mësimit të gjuhës shqipe, kulturës së prejardhjes, si dhe njohjes me trashëgiminë dhe thesarin kulturor, natyror dhe historik kombëtar shqiptar.